x

Aktualność: Ogłoszenie KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KIDP za rok obrotowy 2007 i 2008

Oferta powinna zwierać:

  1. informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych,
  2. aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  3. kserokopię polisy ubezpieczenia OC,
  4. informację o dotychczas przeprowadzonych badaniach,
  5. proponowane warunki wykonania usługi, w tym cenę i formę płatności.


Oferty należy przesyłać do dnia 19.10.2008 r. adres biuro@kidp.pl lub składać osobiście w siedzibie KIDP, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 lokal 310.

Upoważniona do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Zaleska Z-ca Dyrektora
Biura KIDP, tel. 022/ 578-50-00

DATA PUBLIKACJI: 2008-10-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x