x

Szczegóły szkolenia / imprezy

"Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa"
Kategoria: Świadczenia pracownicze
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 49 / 60
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-10-04
Data zakończenia: 2017-10-04
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

 

w dniu 04.10.2017. (środa)

(w godz. 10.00 – 16.00)

 

„Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa”

 

wykładowca: Karolina Włodkowska

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Szkolenie przewidziane jest dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji z zakresu ustalania prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas zajęć uczestnicy szkolenia zapoznają się  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz interpretacjami i wytycznymi ZUS. 

Omówione tematy poparte zostaną licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie przedstawianych zagadnień.

 

1)      Elektroniczne zwolnienia lekarskie:

§  obieg E-ZLA pomiędzy lekarzem, ubezpieczonym, płatnikiem składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

§  korzyści i obowiązki płatnika składek oraz pracownika wobec elektronicznej formy wydawania zaświadczeń lekarskich.

 

2)      Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby:

§  zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego

§  ustalanie okresu zasiłkowego – problemy z tym związane

§  okoliczności uprawniające do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

3)      Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Okoliczności uprawniające do „dodatkowego” wymiaru zasiłku opiekuńczego.

 

4)      Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem zasad wynikających z Kodeku Pracy:

§  prawo do zasiłku macierzyńskiego za poszczególne urlopy związane z rodzicielstwem,

§  zasady dzielenia się rodziców uprawnieniami do zasiłku oraz zasady rezygnacji z prawa do świadczeń

§  okoliczności umożliwiające korzystanie z zasiłku macierzyńskiego do ukończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia,

§  wpływ podjęcia pracy na prawo do zasiłku, okoliczności wydłużające okres pobierania zasiłku,

§  zasiłek macierzyński a kwota świadczenia rodzicielskiego - obliczanie kwoty należnego podwyższenia, ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty,

§  zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.

 

5)      Ustalanie kwoty należnego zasiłku dla ubezpieczonych będących pracownikami Omówienie zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków oraz najczęściej popełnianych przez płatników składek błędów powodujących nadpłatę lub niedopłatę świadczeń.

§  okres z jakiego wynagrodzenie przyjmuje się do obliczenia zasiłku, 

§  składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, 

§  periodyczne i nieperiodyczne składniki wynagrodzenia – zasady ich uwzględniania,

§  składniki przyznane na czas określony,

§  wpływ zmiany wymiaru czasu pracy  na obliczenie zasiłku,

§  minimalna podstawa wymiaru zasiłku.

 

6)      Sporządzanie zaświadczenia płatnika składek – na co zwrócić szczególną uwagę przy przekazywaniu danych niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku, którego płatnikiem jest ZUS.

 

Zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dnia 11 lutego 2014r. przyznaje się  5 pkt.  Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Miejsce szkolenia:

Wender EDU Business Center

Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

http://www.wenderedu.pl/kontakt.html


Koszt uczestnictwa:

doradca podatkowy regularnie opłacający składkę członkowską – 150,00 zł brutto

doradca podatkowy zalegający z zapłatą więcej niż 3 składek członkowskich 300,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę  podatkowego regularnie opłacającego składki członkowskie – 180,00 zł brutto

pracownik zgłoszony przez doradcę podatkowego zalegającego z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie  300,00 zł brutto


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 30 września 2017r.

Płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 7 pkt.2 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej  odpłatności za szkolenie.Harmonogram godzinowy szkolenia


 

 

09:00

 

-

 

10:00

 

 

Rejestracja uczestników szkolenia

 

 

10:00

 

-

 

11:30

 

Szkolenie: „Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa”

wykładowca: Karolina Włodkowska

11:30

-

12:00

 

Przerwa kawowa

 

12:00

-

13:30

 

Szkolenie: c.d.

 

 

 

13:30

-

14:00

Obiad

   14:00

-

   16:00

 

Szkolenie: c.d.

 

16:00

-

 

Pożegnanie uczestników

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x