Szczegóły szkolenia / imprezy

Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości- warsztaty praktyczne
Kategoria: Sprawozdanie finansowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 21 / 20
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-22
Data zakończenia: 2019-02-22
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na szkolenie

w dniu 22 lutego 2019r (piątek)

(w godz. 9:00 – 15:15 )

„Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości – warsztaty praktyczne”

wykładowca: dr Jadwiga Szczotka biegły rewident, praktyk

Miejsce szkolenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/Dolnośląski

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, Wrocław

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia certyfikacji zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby, które chcą nauczyć się sporządzania sprawozdań finansowych. Mogą to być zarówno osoby, które dotychczas nie sporządzały sprawozdań finansowych jak i te, które mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, ale nie opanowały jeszcze tej umiejętności na zadowalającym poziomie.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych polegających na sporządzaniu w programie komputerowym Microsoft Excel poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz program komputerowy Microsoft Excel.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Program szkolenia:

Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Omówienie zakresu dodatkowych informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości w załączniku nr 1

Odpłatność za szkolenie:

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

300,00 zł brutto

III

Doradca podatkowy (zalegający z zapłatą więcej niż 3 składki członkowskie)

300,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Do naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu, konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie się na szkolenie w panelu m-Doradca do dnia 16 lutego 2019r.

Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

Ograniczona liczba miejsc na szkoleniu tj. 20 miejsc

Szkolenie w godzinach 09:00- 15:15 z dwoma półgodzinnymi przerwami

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 407
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax. 48 71 342 15 16

x
x