na czym polega punktacja szkoleń

Doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie 2 kolejnych lat, przy czym w jednym roku obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu. (8 punktów).

Od 1 stycznia 2011r. wszystkich doradców podatkowych obowiązuje punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasady te uregulowano w Rozdziale VI a Zasad Etyki Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r.  w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).

 

Formy kształcenia, które są punktowane:

Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego. Dopuszczalne formy kształcenia to:

a) udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
b) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
c) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.

 

Szkolenia organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP i KRDP
Regionalne Oddziały KIDP zobowiązane są do organizowania w roku kalendarzowym takiej liczby szkoleń, która umożliwi doradcom podatkowym uzyskanie wymaganej liczby punktów. Zarządy tych Oddziałów mogą w tym celu zawierać porozumienia o współpracy. Gdy doradca podatkowy chcę skorzystać ze szkolenia innego Oddziału KIDP niż ten, do którego przynależy, odbywa się to na takich samych warunkach finansowych, jak dla doradców podatkowych tego regionalnego Oddziału.

Uczestnictwo doradców podatkowych w formach kształcenia organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji na zasadach określonych w uchwale.

Doradca podatkowy, który korzysta ze szkoleń KIDP, zgłasza się na szkolenie za pomocą systemu m- doradca. Punkty sa naliczane automatycznie, po odbytym szkoleniu (po tym, jak pracownik Regionalnego Oddziału ,,odhaczy” obecność doradcy podatkowego w systemie ,,m-doradca”). Każdy doradca może sprawdzić naliczone punkty po zalogowaniu się do systemu na swoje indywidualne konto.

Szkolenia organizowane przez inne podmioty
Doradca podatkowy może także brać udział w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty (uczelnie wyższe, stowarzyszenia i organizacje o zakresie działania zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego). Wtedy jednak jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie uczestnictwa w tym szkoleniu (np. certyfikat, dyplom), na którym znajdzie się forma kształcenia oraz liczba godzin szkolenia.

Jeżeli doradca podatkowy odbywa szkolenia poza Krajową Izbą, certyfikaty załącza samodzielnie w panelu, zaś ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) przesyła do Dolnośląskiego Oddziału KIDP w celu weryfikacji punktów.

 

Jak wyliczyć punkty?

 

Forma podnoszenia kwalifikacji

Liczba punktów

1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy

1 punkt

1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi 

1,5 punktu

1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy

3 punkty

udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych

1 punkt za 1 godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy, ale nie więcej niż 5 punktów

udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych

1 punkt za 1 godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy, ale nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny

publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu*

3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł

publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu.

24 punkty

ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich. (tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego)

32 punkty,

zdanie egzaminu na doradcę podatkowego

32 punkty

 

 

Podjęcie wykonywania zawodu w trakcie roku 

Tu ma zastosowanie zasada proporcjonalności.
Doradcy podatkowi podejmujący wykonywanie zawodu w trakcie roku kalendarzowego, w tym po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązani są do uzyskania liczby punktów proporcjonalnej do liczby miesięcy wykonywania zawodu w danym dwuletnim okresie rozliczeniowym. Do proporcji wlicza się w całości miesiąc, w którym rozpoczęto wykonywanie zawodu. Liczbę wymaganych punktów zaokrągla się do pełnych punktów w górę.
Doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej liczby punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia.

 

Długość trwania przerwy

Liczba punktów

po przerwie trwającej nie dłużej niż rok

0 punktów

po przerwie trwającej ponad rok, nie dłużej niż dwa lata

4 punkty

po przerwie trwającej ponad dwa lata nie dłużej niż trzy lata

8 punktów

po przerwie trwającej ponad trzy lata nie dłużej niż cztery lata

12 punktów

po przerwie trwającej ponad cztery lata, nie dłużej niż pięć lat

16 punktów

po przerwie trwającej ponad pięć latdoradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu dłuższym niż 5 lat, powinien uzyskać dodatkową (poza 24 punktami) liczbę punktów, w wymiarze 10 punktów w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających podjęcie wykonywania zawodu.

24 punkty

 

Kto nie ma obowiązku uzyskiwania punktów?
Zwalnia się z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów:

a) doradców podatkowych będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujących pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
b) doradców podatkowych będących członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Gdy doradca podatkowy wykonuje czynności określone w lit. a) i b) przez część roku, stosuje się zasadę proporcjonalności.

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  Dla Doradcy /  na czym polega punktacja szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia